Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu hurtownia.maxcom.pl

Regulamin

Sklep internetowy hurtownia.maxcom.pl jest prowadzony przez Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Towarowej 23a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00004101970, kapitał zakładowy 102 000,00 zł, NIP 6462537364, REGON 277703221.

§1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Cookies –  niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła oraz służą do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolość prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego hurtownia.maxcom.pl
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym hurtownia.maxcom.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm).
 5. Konto klienta – konto utworzone w ramach serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu umożliwiające klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sprzedawcy.
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem hurtownia.maxcom.pl za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia.
 8. Sprzedawca – Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Towarowej 23a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00004101970, kapitał zakładowy 102 000,00 zł, NIP 6462537364, REGON 277703221.
 9. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. Z 2014 r. poz. 827) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktow Klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, zakazu  dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia składanie Zamówień towarów i usług. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Realizującym Rezerwacje i Zamówienia w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 6. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest rejestracja. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego. Szczegółowy sposób rejestracji określa Regulamin. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni.
 8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej. Itp.
 10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siła wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
§3. Ceny i oferta
 1. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto tj. z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
 5. Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.
 6. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Intranetowego, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzenia, odwoływania, jak również w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.
§4. Rejestracja
 1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w prawym górnym rogu na stronie www.maxcom.pl. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 3. W trakcie rejestracji konieczne jest podanie danych adresowych (wykorzystywanych w celu wysyłki oraz kontaktu). W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: – imię i nazwisko, – adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), – numer telefonu.
 4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie innego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca w danych do wysyłki należy podać następujące dane: – nazwę firmy, – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), – adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), – imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: – zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub dokonania Rezerwacji, – przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, – spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zastania Klientem, – dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, – wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, – wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Maxcom S.A. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem, – wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Maxcom S.A. oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Maxcom S.A. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli: – Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. – cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego, – działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, – otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, – uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta, – Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, – Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, – podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podania nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 9 wynosi 14 dni.
 14. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
§5. Składanie i realizacja zamówień
 1. Aby złożyć Zamówienie poprzez stronę internetową www.maxcom.pl należy podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Maxcom S.A. oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe klienta wymagane do złożenia zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, dane do faktury i adres na który ma być zrealizowana dostawa.
 3. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe niekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Klientem w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT na firmę, powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu. Do faktury na osobę fizyczną nie ma konieczności podawania NIP- u. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest konieczne, jednak poprawi i ułatwi kontakt z Klientem w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości.
 7. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie www.maxcom.pl.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.maxcom.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku 9.00-16.00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 9. Do dokonania złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 10. Zakup towarów ze statusem „chwilowo niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na „dostępny w magazynie”.
 11. Wydanie towarów następuje po zapłacie należności za zamówiony towar lub poprzez wybranie pobraniowej opcji płatności .
 12. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 2 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: – wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji. – dodania ich do koszyka – przejścia do kasy gdzie przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów, – wybrania formy płatności oraz sposobu dostawy – zalogowania do Konta Klienta, bądź podania poprawnych danych kontaktowych, bez konieczności logowania. – Akceptację regulaminu i złożenie zamówienia.
 13. W odpowiedzi na złożone przez klienta zamówienie., w terminie do 3 dni roboczych, wysyłana jest wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
  – potwierdzenia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia,
  – odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  – propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 14. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 7pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców.
 15. Kontroferta, o której mowa w ust. 7 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje dokonanie odpowiednio zawarcie umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w kontrofercie.
 16. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 17. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego przez Sprzedawcę. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów oferowanych w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiści przez Klienta, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru.
 18. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego., o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.
 19. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w części III Regulaminu – Rejestracja, ust. 10 pkt h.
 20. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zamawiane przez Klienta towary będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego www.maxcom.pl . Ze względu na dużą ilość składanych zamówień, może się zdarzyć sytuacja w sklepie internetowym, że stan magazynowy zostanie wyczerpany. W takim przypadku zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszenia, natomiast Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.
 21. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja o której mowa w pkt 12. Sprzedający zwraca kwotę wpłaconą przez Klienta na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Klienta.
 22. Maxcom S.A. dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością.
 23. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.
§6. Formy płatności
 1. Należność wynikająca z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich Zamówionych towarów oraz w razie umowy zawieranej na odległość kosztów ich transportu.
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:
  a) Przelew na konto – wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
  b) Płatność za pobraniem – Wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar. Przygotuj odliczoną kwotę.
  c) Płatność PayU – Płatność kartą płatniczą lub szybkim przelewem internetowym. Płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu pau.pl. Bezpieczeństwo i szybkość transakcji zapewnia firma PayU S.A. Przeprowadzanie płatności jest proste i wygodne dla Klienta.
  d) Przelewem zwykłym bezpośrednio na rachunek podany poniżej lub w otrzymanym e-mailu potwierdzającym formę płatności. Maxcom S.A. 43-100 Tychy ul. Towarowa 23a NR. RACH.: PL 28 1020 2528 0000 0802 0454 4292
  e) Raty banku Credit Agricole – Maxcom S.A oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
 3. Dokonując przelewu na rachunek bankowy należy wpisać nr zamówienia lub nr proformy podanej w e-mailu podwędzającym sprzedaż.
§7. Dostawa i odbiór
 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności przelewem bankowym lub karta płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
 4. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyki. Zamówienie o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowani całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
 6. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia o którym mowa w pkt 5 powyżej, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania kwotę wpłaconą przez kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. Dostawa kurierska odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klienty upoważnia Sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
 9. W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Możliwe jest śledzenie przesyłki na stronie http://www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx
 10. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.
 11. Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
 12. Firma kurierska ponowi dwukrotnie próbę dostawy daty pozostawienia Awizo. Zmiana adresu dostawy w trakcie doręczenia jest bezpłatna jeżeli nowy adres jest w obrębie pierwotnego oddziału.
 13. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 14. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30kg (również przesyłek na palecie), dlatego przy cięższych przesyłkach Klient musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
 15. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
 16. Wysyłane  paczki są oklejone firmową taśmą, która jest zarazem plombą. Sprzedawca nie używa innych taśm (w tym przeźroczystej). W chwili odbioru przesyłki Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez nas towar jest fabrycznie nowy.
 17. Koszt transportu umieszczony jest przy każdym produkcie i naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności.
 18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Klienta adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, w wysokości i sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 19. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie zakupu i osobisty odbiór towaru.
§8. Rezygnacja i anulowanie Zamówienia
 1. Do czasu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem części IV Regulaminu – Rejestracja, ust. 7., może być ono anulowane przez Kupującego. W celu odwołania Zamówienia Klient powinien powiadomić Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie telefonicznie: 32/2191367 wew 114 lub 122 (pon.-pt. 8:00-16:00), kom .887722044 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedającego lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedającego ( w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem), lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Klienta potwierdzone w sposób wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).
 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego także, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do nadawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Klienta bądź parametrów zamówienia ( w tym wypadku, gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.
 5. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania kwotę wpłaconą przez kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku zwrotu należności Klientowi przez Sprzedającego, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 7. Od momentu wysłania towaru obowiązuje wykonanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
§9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem tego terminu (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 -Dz. U. 2014r. poz.827 ze zm.).
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy wymaga formy pisemnej jednak złożone może być w sposób dowolny wybrany przez Konsumenta.
  Zawierać powinno:
  Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………..
  Data dostarczenia rzeczy/ data odbioru: ……………………………………………
  Nr Paragonu/Faktury: …………………………………………………………………………………….
  Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………..
  Adres konsumenta ………………………………………………………………………….
  Podpis konsumenta ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Nr rachunku na jaki mamy zwrócić należną kwotę
  Data: ………………………………………………………………………..Treść oświadczenia:
  Ja …………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………… .
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar na własny koszt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy na adres wskazany w punkt VIII podpunkt 3, w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dowód zakupu itp., a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało uszkodzone.
 4. Zwrot towaru następuje na adres magazynu firmy: MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23A z dopiskiem ZWROT HURTOWNIA MAXCOM
 5. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie poniesione koszty w tym koszty wysyłki w terminie najdłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dania otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru o którym mowa w punkcie VIII podpunkt 2.
 7. Zwracany sprzęt powinien być opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.
§10. Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna.
 2. Klientowi przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
  a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
  b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
  c) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 4. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno (aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji) zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym: – imię i nazwisko, – nazwę towaru, – oryginał dowodu zakupu w przypadku paragonu fiskalnego lub kserokopia faktury VAT (ewentualnie numer faktury i datę zakupu) – opis usterki – żądania reklamacyjne – nr konta bankowego do ewentualnego odesłania kwoty zamówienia w przypadku gdy nie będzie możliwe usunięcie usterki w zamówionym sprzęcie.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przysłane na adres e-mail: sales@maxcom.pl
 7. Koszty wysyłki do serwisu ponosi klient (nie dotyczy telefonów komórkowych).
 8. Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
 9. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 11. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 11, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
 12. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
§11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest MAXCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 23a.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, na każdym etapie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w  Polityka prywatności
§12. Postanowienia końcowe
 1. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym hurtownia.maxcom.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
 2. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego w serwisie internetowym www.hurtownia.maxcom.pl
 3. Sklep Internetowy www.maxcom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.